Informujemy, że w spółce Idea Getin Leasing S.A., zwanej dalej Spółką, funkcjonuje następująca procedura składania i rozpatrywania reklamacji.

1.    W przypadku niezadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Spółkę, Klient będący klientem podmiotu rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ma prawo do złożenia reklamacji:

a.    w formie pisemnej – listownie na adres Spółki - ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław;
b.    ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w centrali Spółki lub oddziale przyjmującym reklamacje, przy czym Lista oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.idealeasing.pl/oddzialy.html.
c.    w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej reklamacje@ideagetin.pl.

2.    Reklamacja powinna zawierać:

a.    opis zdarzenia, którego dotyczy,
b.    wskazanie zastrzeżenia co do usług świadczonych przez Spółkę oraz
c.    wyraźne wskazanie roszczenia Klienta względem Spółki (tj. czego klient żąda od Spółki).

3.    Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Spółkę.

4.    Klient będzie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania poprzez:

a.    list polecony lub
b.    wiadomość email, wysłaną na adres wskazany przez Klienta za jego zgodą

5.    W przypadku bardziej skomplikowanych przypadków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie tj. przed upływem trzydziestodniowego terminu, Spółka zawiadomi Klienta w drodze:

a. listu poleconego lub
b. wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Klienta, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

 

Formularz reklamacyjny - Idea Getin Leasing S.A.

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015