Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) Idea Getin Leasing S.A.
obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.
- dotyczy umów z wykluczeniem umów zawartych z ryczałtową tabelą opłat.

 

Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) Idea Leasing S.A.
obowiązująca od dnia 01.01.2021 r.

 

 

 Lp.

1. ZMIANY W UMOWIE
Opłata za:

Opłaty netto

Umowy
w programach
brandowych
O
płaty netto

1 przygotowanie symulacji zmiany harmonogramu umowy 100 zł 50 zł
2 dokonanie zmian w harmonogramie finansowym umowy (np. po doposażeniu, dokonanie zmian terminu płatności, wprowadzenie harmonogramu sezonowego, wydłużenie lub skrócenie umowy itp.) 500 zł 250 zł
3 przygotowanie oferty wcześniejszego zakończenia umowy 100 zł 50 zł
4 wcześniejsze zakończenie umowy 800 zł 400 zł
5 dokonanie zmiany waluty umowy / waluty spłaty umowy 1 000 zł 0 zł
6 dokonanie zmian związanych z przekształceniem podmiotowym po stronie Klienta* (przystąpienie / odstąpienie wspólnika do (ze) spółki cywilnej, przekształcenia na mocy KSH i KC) 250 zł 125 zł
7 dokonanie cesji praw i obowiązków Klienta z umowy 1 200 zł 600 zł
8 rozpatrzenie wniosku o cesję praw i obowiązków Klienta z umowy - gdy nie dojdzie do zmiany Leasingobiorcy 350 zł 175 zł
9 dokonanie zmiany lub zwolnienie zabezpieczeń w trakcie trwania umowy 500 zł 500 zł
 

 

2. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z UMOWY
Opłata za:

   
10 wystawienie wezwania do zapłaty (monitu) 100 zł 100 zł
11 wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu spłaty zadłużenia 300 zł 300 zł
12 wznowienie fakturowania po anulowaniu / reaktywacji umowy 1 500 zł 1 500 zł
13 windykacyjny wyjazd terenowy 300 zł 300 zł
14 odbiór przedmiotu umowy koszty rzeczywiste koszty rzeczywiste
15 czynności windykacyjne koszty rzeczywiste
+2% należności
przeterminowanych
koszty rzeczywiste
+2% należności
przeterminowanych
16 odsetki za nieterminowe płatności dla umów zawartych do dnia 29.02.2016 r. czterokrotność
wysokości stopy
kredytu lombardowego
NBP (liczone w stosunku
rocznym)
czterokrotność
wysokości stopy
kredytu lombardowego
NBP (liczone w stosunku
rocznym)
17 odsetki za nieterminowe płatności dla umów zawartych od dnia 01.03.2016 r. dwukrotności odsetek
ustawowych za
opóźnienie
dwukrotności odsetek
ustawowych za
opóźnienie
 

 

3. UBEZPIECZENIA
Opłata za:

   
18 administrowanie ubezpieczeniem indywidualnym za każdy rok trwania polisy 249 zł 200 zł
19 za podjęcie czynności w związku z niedostarczeniem polisy indywidualnej w terminie określonym w Ogólnych Warunkach Umowy 300 zł 300 zł
20 za podjęcie czynności w związku z brakiem zapłaty składki / raty składki za polisę indywidualną 100 zł 100 zł
21 weryfikację jakości przeprowadzonej naprawy powypadkowej z oceną techniczną ubezpieczyciela 390 zł 390 zł
22 przygotowanie rozliczenia i likwidacja szkody całkowitej 249 zł 249 zł
 

 

4. CZYNNOŚCI
Opłata za:

   
23 sporządzenie wyceny przedmiotu używanego    
  a. z kategorii "pojazdy" 350 zł 350 zł
  b. z kategorii "maszyny i urządzenia"  600 zł   600 zł
  c. wycena indywidualna (tj. linie technologiczne, pojazdy specjalne) koszt wyceny koszt wyceny
24 sporządzenie tłumaczeń dokumentów związanych z obsługą umowy koszty rzeczywiste koszty rzeczywiste
25 realizację przelewu przyspieszonego w walucie obcej do dostawcy za zakup przedmiotu 100 zł 100 zł
26 przewalutowanie płatności Klienta* w wyniku wpłaty na niewłaściwe konto 50 zł 0 zł
27 wyrażenie zgody na użyczenie / wynajem / udostępnienie przedmiotu umowy osobie trzeciej 300 zł 150 zł
28 wydanie opinii o Kliencie* 100 zł 0 zł
29 udzielenie informacji o użytkowniku przedmiotu umowy uprawnionym podmiotom / obsługę mandatów i opłat 79 zł 79 zł
30 wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia lub parametrów technicznych przedmiotu (doposażenie) 150 zł 75 zł
31 pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat i Prowizji wykonywane na wniosek Klienta* min. 50 zł min. 50 zł
 

 

5. CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE
Opłata za:

   
32 czynności rejestracyjne - pojazdy** 380 zł 380 zł
33 czynności rejestracyjne - jachty i łodzie (niezależnie od rodzaju i długości) 300 zł nie dotyczy
34 czynności związane z uzyskaniem duplikatu / odpisu certyfikatu / zmian w rejestrze /doprowadzeniem do wyrejestrowania jachtu 80 zł nie dotyczy
35 czynności związane z rejestracją pojazdu z tablicami indywidualnymi 1 400 zł 1 400 zł
36 czynności związane z rejestracją i wyrobieniem karty pojazdu sprowadzonego z zagranicy 460 zł 350 zł
37 czynności związane z rejestracją czasową (np. skierowanie na badanie techniczne, przed wydaniem tablic indywidualnych,
w przypadku zmian w pojeździe polegających na zabudowaniu nadwozia
150 zł 100 zł
38 czynności związane z wydaniem tablicy rejestracyjnej (standardowej lub indywidualnej) dodatkowej lub wtórnika 150 zł 150 zł
39 czynności związane z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego 180 zł 120 zł
40 czynności związane z wydaniem wtórnika tabliczki znamionowej, nalepki, znaku legalizacji na tablicach rejestracyjnych 100 zł 100 zł
41 czynności związane z odbiorem dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji (np. zatrzymanego przez policję) 100 zł 100 zł
42 czynności związane z wymianą dowodu rejestracyjnego na wniosek Klienta* z powodu braku miejsca na wbicie badań technicznych 180 zł 120 zł
43 czynności związane z wpisaniem zmian w dowodzie rejestracyjnym 150 zł 100 zł

 

* Leasingobiorca, Pożyczkobiorca, Korzystający, Najemca
** nie dotyczy umów najmu (Najemcy) 

 

Tabela Opłat i Prowizji (.pdf) 

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015