Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) Idea Getin Leasing S.A.
obowiązująca od dnia 01.03.2020 r.
- dotyczy umów z wykluczeniem umów zawartych z ryczałtową tabelą opłat.

 

Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) Idea Leasing S.A.
obowiązująca od dnia 01.03.2020 r.

 

 

 Lp. 1. ZMIANY W UMOWIE Opłaty netto

Umowy
w programach
brandowych
O
płaty netto

1 symulacja zmiany harmonogramu umowy 100,00 zł 50,00 zł
2 zmiany harmonogramu umowy (np. po doposażeniu, zmian terminu płatności, harmonogram sezonowy, wydłużenie lub skrócenie umowy itp.) 500,00 zł 250,00 zł
3 przygotowanie oferty wcześniejszego zakończenia umowy 100,00 zł 50,00 zł
4 wcześniejsze zakończenie umowy 700,00 zł 350,00 zł
5 zmiana waluty/waluty spłaty umowy 1 000,00 zł 0,00 zł
6 zmiany związane z przekształceniem podmiotowym (przystąpienie /odstąpienie wspólnika do(ze) spółki cywilnej, przekształcenia na mocy KSH i KC) 250,00 zł 125,00 zł
7 cesja umowy 1 000,00 zł 500,00 zł
8 opłata za rozpatrzenie wniosku o cesję umowy - gdy nie dojdzie do zmiany leasingobiorcy 350,00 zł 175,00 zł
9 zmiana lub zwolnienie zabezpieczeń w trakcie trwania umowy 500,00 zł 500,00 zł
 

 

2. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z UMOWY

   
10 wystawianie wezwań do zapłaty (monit) 100,00 zł 100,00 zł
11 wyznaczenie dodatkowego ostatecznego terminu spłaty zadłużenia 300,00 zł 300,00 zł
12 wznowienie fakturowania po anulowaniu/reaktywacji umowy 1 000,00 zł 1 000,00 zł
13 opłata za każdy windykacyjny wyjazd terenowy 300,00 zł 300,00 zł
14 odbiór przedmiotu umowy koszty rzeczywiste koszty rzeczywiste
15 opłata windykacyjna koszty rzeczywiste
+2% należności
przeterminowanych
koszty rzeczywiste
+2% należności
przeterminowanych
16 odsetki za nieterminowe płatności dla umów zawartych do dnia 29.02.2016 czterokrotność
wysokości stopy
kredytu lombardowego
NBP (liczone w stosunku
rocznym)
czterokrotność
wysokości stopy
kredytu lombardowego
NBP (liczone w stosunku
rocznym)
17 odsetki za nieterminowe płatności dla umów zawartych od dnia 01.03.2016 dwukrotności odsetek
ustawowych za
opóźnienie
dwukrotności odsetek
ustawowych za
opóźnienie
 

 

3. UBEZPIECZENIA

   
18 opłata za administrowanie ubezpieczeniem indywidualnym za każdy rok trwania polisy 200,00 zł 200,00 zł
19 opłata za podjęcie czynności w związku z niedostarczenie polisy indywidualnej w terminie określonym w Ogólnych Warunkach Umowy 300,00 zł 300,00 zł
20 opłata za podjęcie czynności w związku z brakiem zapłaty składki/raty składki za polisę indywidualną 100,00 zł 100,00 zł
21 weryfikacja jakości przeprowadzonej naprawy powypadkowej z oceną techniczną ubezpieczyciela 390,00 zł 390,00 zł
22 przygotowanie rozliczenia i likwidacja szkody całkowitej 150,00 zł 75,00 zł
 

 

4. CZYNNOŚCI

   
23 opłata za wycenę przy przedmiotach używanych    
  a. pojazdy 350,00 zł 350,00 zł 
  b. maszyny i urządzenia  600,00 zł   600,00 zł
  c. wycena indywidualna (tj. linie technologiczne, pojazdy specjalne) koszt wyceny koszt wyceny
24 koszty tłumaczeń dokumentów związanych z obsługą umowy koszty rzeczywiste koszty rzeczywiste
25 opłata z tytułu realizacji przelewu przyspieszonego w walucie obcej do dostawcy za zakup przedmiotu 50,00 zł 50,00 zł
26 opłata z tyt. przewalutowania zapłaty Klienta w wyniku wpłaty na niewłaściwe konto 50,00 zł 0,00 zł
27 zgoda na użyczenie/wynajem/udostępnienie przedmiotu umowy osobie trzeciej 200,00 zł 100,00 zł
28 wydanie opinii o kliencie* 100,00 zł 0,00 zł
29 udzielenie informacji o użytkowniku przedmiotu umowy uprawnionym podmiotom/obsługa mandatów i opłat 60,00 zł 60,00 zł
30 zgoda na zmianę przeznaczenia lub parametrów technicznych przedmiotu (doposażenie) 150,00 zł 75,00 zł
31 pozostałe czynności nie uwzględnione w Tabeli Opłat wykonywane na wniosek Klienta* min. 50,00 zł min. 50,00 zł
 

 

5. CZYNNOŚCI REJESTRACYJNE

   
32 opłata za czynności rejestracyjne - pojazdy** 380,00 zł 380,00 zł
33 opłata za czynności rejestracyjne - jachty i łodzie (niezależnie od rodzaju i długości) 350,00 zł nie dotyczy
34 wydanie duplikatu / odpis certyfikatu / zmian w rejestrze / wyrejestrowanie jachtu 80,00 zł nie dotyczy
35 zarejestrowanie pojazdu z tablicami indywidualnymi 1 400,00 zł 1 400,00 zł
36 rejestracja i wyrobienie karty pojazdu / zagranica 460,00 zł 350,00 zł
37 rejestracja czasowa (np.skierowanie na badanie techniczne, przed wydaniem tablic indywidualnych, w przypadku zmian w pojeździe polegających na zabudowaniu nadwozia) 150,00 zł 100,00 zł
38 dorobienie tablicy rejestracyjnej (standardowej i indywidualnej) 150,00 zł 150,00 zł
39 wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 180,00 zł 120,00 zł
40 wtórnik tabliczki znamionowej, nalepki, znaku legalizacji na tablicach rejestracyjnych 100,00 zł 100,00 zł
41 odbiór dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji (np. zatrzymanego przez policję) 100,00 zł 100,00 zł
42 wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wbicie badań na wniosek Klienta 180,00 zł 120,00 zł
43 wpisanie zmian w dowodzie rejestracyjnym 150,00 zł 100,00 zł

 

* Leasingobiorca,Pożyczkobiorca, Korzystający, Najemca
** nie dotyczy umów najmu (Najemcy) 

 

Tabela Opłat i Prowizji (.pdf) 

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015