Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingu (OWUL) i Ogólnymi Warunkami Umów Pożyczki (OWUP):

 

 1. Przedmiot Leasingu / Przedmiot stanowiący zabezpieczenie umowy pożyczki podlega ubezpieczeniu przez Leasingobiorcę / Pożyczkobiorcę i na jego koszt przez cały okres trwania umowy leasingu / pożyczki,
 2. wybór towarzystwa ubezpieczeń należy do Leasingobiorcy / Pożyczkobiorcy, ale jest dokonywany z listy towarzystw ubezpieczeniowych akceptowanych przez Leasingodawcę / Pożyczkodawcę,
 3. każdorazowo akceptacji Leasingodawcy / Pożyczkodawcy wymaga zakres ochrony ubezpieczeniowej, a Leasingodawca / Pożyczkodawca ma prawo określić minimalny zakres ochrony

 

w celu zapewnienia Leasingobiorcy oraz Leasingodawcy optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

  

Optymalna ochrona ubezpieczeniowa umożliwia Klientom IGL szybkie uzyskiwanie odszkodowania i sprawną likwidację szkód w finansowanych przedmiotach dzięki:

 1. wymaganemu szerokiemu zakresowi ubezpieczenia,
 2. dopuszczeniu ubezpieczeń u największych krajowych ubezpieczycieli,
 3. sprawnej likwidacji szkód realizowanej przez Centrum Asysty Szkodowej na zlecenie Idea Getin Leasing w ścisłej współpracy ze specjalnie wydzielonymi zespołami po stronie ubezpieczycieli.

   

Lista towarzystw aktualnie akceptowanych przez Leasingodawcę:

 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
 3. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA
 4. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA

  

 Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez Leasingodawcę

 

 I. Ubezpieczenie dla przedmiotów leasingu podlegających rejestracji:

 1. Standardowe ubezpieczenie OC zawarte na okres 12 m-cy
 2. Ubezpieczenie AC wraz z ryzykiem kradzieży:

a) zawarte na okres 12 m-cy,
b) zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
c) klauzule obligatoryjne: brak wszelkich udziałów własnych; brak redukcji sumy ubezpieczenia; brak potrąceń amortyzacyjnych; likwidacja szkód w opcji "warsztat" (sieci partnerskie nie są akceptowane); franszyza integralna nie wyższa niż 1% i nieprzekraczająca 1000 PLN; dla pojazdów fabrycznie nowych utrzymanie stałej Sumy Ubezpieczenia przez minimum 6 m-cy,
d) polisa zawarta za wskazaniem ubezpieczycielowi, że pojazd jest użytkowany w leasingu (nie dotyczy ubezpieczeń do pojazdów z umów pożyczki)
e) w przypadku leasingu jako ubezpieczony i właściciel pojazdu wskazany Leasingodawca zgodnie z dowodem rejestracyjnym (DR),
f) w przypadku pożyczki: cesja praw z polisy na Pożyczkodawcę wpisana na polisie,
g) Suma Ubezpieczenia ustalona jako rynkowa,
h) Klauzule dodatkowe wymagane zależnie od rodzaju pojazdu i sposobu jego wykorzystania – zgodnie z wpisem do DR i/lub rzeczywistym sposobem użytkowania, np. taxi, nauka jazdy, podnajem, ubezpieczenie na terenach byłego ZSRR.

 

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani uzyskaniem akceptacji Leasingodawcy / Pożyczkodawcy dla pozyskanych samodzielnie ofert ubezpieczenia na kolejne okresy prosimy o ich przedstawienie na poniższym wzorze wniosków:

- Oferta ubezpieczenia obcego dla nowych umów

- Oferta ubezpieczenia obcego dla wznowień

 

II. Ubezpieczenie majątkowe dla pozostałych przedmiotów leasingu

 1. ubezpieczenie All Risk,
 2. brak wszelkich udziałów własnych,
 3. brak redukcji sumy ubezpieczenia,
 4. zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
 5. ubezpieczenie kradzieży zwykłej,
 6. w przypadku wykorzystywania sfinansowanego przedmiotu w działalności takiej jak wypożyczalnie – ubezpieczenie ryzyka przywłaszczenia,
 7. ubezpieczenie od zalania i powodzi,
 8. dla przedmiotów zainstalowanych na stałe w budynkach/pomieszczeniach: ubezpieczenie szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, w wyniku braku konserwacji budynku, w budynkach bez odbioru technicznego, powstałych w wyniku prac remontowo-budowlanych,
 9. ubezpieczenie szkód spowodowanych nie przestrzeganiem zasad BHP,
 10. franszyza redukcyjna nie większa niż:
  a) przenośny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
  b) stacjonarny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
  c) stacjonarne urządzenia przemysłowe – 1000 zł,
  d) sprzęt medyczny – 1000 zł,
  e) maszyny budowlane, wózki widłowe – 2500 zł,
  f) maszyny rolnicze – 2500 zł,
  g) budynki – 1000 zł.
 11. Suma Ubezpieczenia ustalona jako wartość rzeczywista dla przedmiotów używanych oraz jako Wartość odtworzeniowa dla przedmiotów nowych.

 

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani uzyskaniem akceptacji Leasingodawcy / Pożyczkodawcy dla pozyskanych samodzielnie ofert ubezpieczenia prosimy o przedstawienie oferty ubezpieczenia przygotowanej przez ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia do tej oferty.

Firma Przyjazna Klientowi Marka Godna Zaufania 2017 PROSPERITA 2017 dla Najlepszej Firmy Leasingowej

PROSPERITA 2017
dla Najlepszej
Firmy Leasingowej

Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie 2015, 2016

Certyfikat
Odpowiedzialni
w Biznesie
2015, 2016

Najlepszy Partner w Biznesie Home & Market 2015, 2016

Najlepszy Partner
w Biznesie
Home & Market
2015, 2016

Order Finansowy Home & Market 2015

Order Finansowy
Home & Market
2015, 2016

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2015

Orzeł Polskiej
Przedsiębiorczości
2015